ระบบขอรับการจัดสรรวัคซีน
Vaccine Allocation Request System

ตรวจสอบสถานะการจัดสรรวัคซีน

กรุณากรอกข้อมูลเลขทะเบียนนิติบุคคล และเลขประจำตัวประชาชน/พาสปอร์ต ของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เจ้าของกิจการ กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันกระทำการแทน (คนที่ 1) ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้